Xaar

蓝印科技可提供可扩展,可靠的电子产品以及强大的数据路径和应用软件,蓝印科技的解决方案使客户能够充分利用赛尔打印头的性能,宽度和可靠性。

蓝印科技为以下赛尔喷头提供产品

1003

1003 GS6

1003 GS12

1003 GS40


1003 系列


BIXR-1003-E

150 x 100 x 27 mm

2001

2001 GS6

2001 GS12

2001 GS40


2001 系列


BIXR-2001-E

180 x 100 x 27 mm